Press Coverage

Season 5

Coming Soon…

Season 4

Tamil Nadu

Telangana

Mumbai


Nagpur


Sagar


Agra & Jhansi


New Delhi


Karnal


Nalagarh & Baddi


Ludhiana & Jalandhar


Jammu & Srinagar

Season 3

Karnataka

Tamil Nadu

Andhra Pradesh & Telangana

West Bengal

Jharkhand

Uttar Pradesh